Aktualności

Nauczanie zdalne.

Szanowni Państwo w związku z opublikowanym ogłoszeniem Centrum Edukacji Artystycznej dotyczącym powrotu do kształcenia stacjonarnego uczniów klas 1-3  informuje, że rozporządzenie nie obejmuje szkół artystycznych bez pionu ogólnokształcącego i tym samym, po zakończeniu ferii zimowych, pozostajemy w trybie nauczania zdalnego. 

Prosimy o bieżące śledzenie strony szkolnej – w miarę zmian będziemy podawać kolejne informacje.

Koncert Wigilijny

Koncert Mikołajkowy

Nauka zdalna od 30 listopada 2020 r.

     Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku informuje, że na podstawie nowelizacji Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. nr 2020, poz. 2087). stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r.

Uczniowie nadal będą objęci nauczaniem zdalnym zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku nr 35/2020 z 27 listopada  2020 r. w sprawie  określenia sposobu realizacji zadań szkoły w sytuacji wzrostu zakażeń COVID-19 i tym samym trwającego nadal na terenie Polski stanu epidemii.

Ponadto na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r.,  zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2111) w  tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r.

W sprawach budzących wątpliwości proszę kontaktować za pośrednictwem dziennika elektronicznego, telefonicznie lub e-mailowo z nauczycielami instrumentu głównego, lub dyrekcją szkoły.
Z wyrazami szacunku

Ilona Latocha- Dylewska

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku

Koncert z okazji Święta Niepodległości

Nauka zdalna do 29 listopada 2020 r.

Szanowni Państwo: Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie,

W dniu 5 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 1960 zostało publikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie przedłuża okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, w związku z powyższym do 29 listopada 2020 r. wszystkie zajęcia w szkole odbywać się będą w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie budynku mogą przebywać wyłącznie pracownicy szkoły.

Osoby spoza społeczności szkolnej mogą kontaktować się w ważnych sprawach wyłącznie za pośrednictwem telefonu w godz. 9:00 do 15:00 lub drogą e-mailową.

W uzasadnionych przypadkach wejście osób trzecich na teren szkoły możliwe jest po zastosowaniu się do poniższych zaleceń.

  1. Wchodząc na teren budynku szkoły należy używać maseczki zasłaniającej nos i usta.
  2. Zdezynfekować dłonie w punkcie dezynfekcyjnym znajdującym się przy wejściu do szkoły.

Zajęcia zdalne do 08 listopada

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

zarządzam, co następuje:

Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do dnia 8 listopada 2020 r. szkoła będzie funkcjonowała trybie zdalnym.

Dyrektor szkoły

Zajęcia w trybie zdalnym w Szkole Muzycznej I stopnia w Brzesku od 21 października 2020 r.

Szanowni Państwo: Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie,

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku informuje:

Od dnia 21 października 2020 r. do dnia 3 listopada 2020 r. wszystkie zajęcia w Szkole Muzycznej I stopnie w Brzesku będą odbywać się zdalnie z wykorzystaniem platformy Google G-Suite.

Każdy uczeń ma założone konto na platformie. Linki do zajęć będą widoczne w kalendarzu ucznia po zalogowaniu na stronie kalendarz.sm.brzesko.pl

Informacje na temat dostępu do konta uczniowskiego oraz krótka instrukcja używania platformy została przesłana do Rodziców poprzez dziennik elektroniczny.

Ilona Latocha-Dylewska

UWAGA

Ze względów epidemiologicznych wszyscy zobowiązani są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.

Rodzice/opiekunowie na terenie szkoły przebywają w maseczkach ochronnych/przyłbicach zasłaniających usta i nos.

Z jednym dzieckiem na terenie szkoły może przebywać wyłącznie jeden opiekun

Po wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja dłoni.

Uczniowie klas II – VI cyklu sześcioletniego oraz II – IV cyklu czteroletniego przychodzą wyłącznie na spotkanie z nauczycielem instrumentu głównego – według harmonogramu.